شغل شما توسط ربات و هوش مصنوعی در خطر است

۳٫اگر می خواهید بدانید که …   آیا ضمینه فعالیت شما در آینده نزدیک یا دور مورد توجه هوش مصنوعی قرار می گیرد یا نه؟! به اینفوگرافیک زیر توجه کنید::