راهنمای انتخاب الگوریتم های ضروری یادگیری ماشین

آیا در این فکر هستید که باید به کدام سمت پیش بروید؟ در انتخاب الگوریتم برای ادامه کار خود در فعالیت هایی که هوش مصنوعی دارند، مردد شدید؟ به شکل زیر دقت کنید: