موفقیت و افتادن

رمز حرکت کردن به جلو، در افتادن های پیوسته است بدین معنی که: موفقت یعنی تاوان دادن به افتادنهاست   …   به عبارتی زیباتر، موفقیت، درس گرفتن از شکستهاست   Mr.M.Shabani