موفقیت و افتادن

رمز حرکت کردن به جلو، در افتادن های پیوسته استبدین معنی که: موفقت یعنی تاوان دادن به افتادنهاست   …   به عبارتی زیباتر، موفقیت، درس گرفتن از شکستهاست Source: موفقیت و افتادن –...