آسان و بهتر

نگویید کاش مسائل آسان تر بود. بگویید کاش من بهتر بودم. جیم ران